Splošni pogoji poslovanja

Central RE d.o.o. Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana, MŠ 1884549000 (v nadaljevanju tudi »Central RE«),

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PRI POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

 

1. Uvodno

1.1. Splošni pogoji (v nadaljevanju »SPP«) ter cenik storitev so sestavni del pogodbe o posredovanju (v nadaljevanju »POP«), ki jo Central RE sklene z naročiteljem in urejajo razmerja med naročiteljem in nepremičninsko družbo.

1.2. Če POP vsebuje določila, ki so v nasprotju z SPP, prevladajo določila POP.

1.3. Izrazi v teh SPP imajo enak pomen, kot je določen v ZNPosr in sicer:

 • nepremičninska družba: Central RE, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami;
 • nepremičninski posrednik: fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu;
 • posredovanje v prometu z nepremičninami: opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.
 • naročitelj: fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju;
 • tretja oseba: oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;
 • naročiteljevi ožji družinski člani: naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati;
 • nepremičnina: nepremičnina, ki je predmet posredovanja.

 

2. Storitve posredovanja pri prometu z nepremičninami

2.1. Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri prodaji/nakupu nepremičnine ali oddaji/najemu oz. zakupu nepremičnine ali pri ustanovitvi/spremembi/prenehanju drugih pravic na nepremičnini.

2.2. V kolikor s posredniško pogodbo ni določeno drugače, so v storitvah posredovanja vključeni zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:

 • sprejem naročila za opravo posredovanja;
 • ugotovitev identitete naročitelja z vpogledom v osebni dokument in javne evidence ter pridobitev kontaktnih informacij o naročitelju in tretji osebi za namen sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina (osebno ime ali firma, naslov, davčna številka, EMŠO ali MŠ, številka transakcijskega ali poslovnega računa);
 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki definira obseg storitev;
 • izvedba ogleda nepremičnine (po tem, ko je sklenjena pogodba o posredovanju), z namenom preveriti dejansko stanje nepremičnine in določiti primerno ponudbeno ceno;
 • ugotovitev pravnega stanja nepremičnine z vpogledom v javno dostopne evidence glede nepremičnine in v listine, ki jih dostavi naročitelj;
 • pojasnilo naročitelju in tretji osebi o tržnih razmerah, pomembnih za določitev prodajne cene ali najemnine;
 • seznanitev naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine ter opozarjanje/seznanjanje z očitnimi pravnimi in/ali stvarnimi napakami in opozarjanje na tveganja povezana s takšnimi napakami;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z višino notarskih stroškov, stroškov zemljiškoknjižnega postopka, vrsto in višino davkov ter z morebitnimi drugimi stroški;
 • trženje in oglaševanje nepremičnine na spletni strani nepremičninske družbe in drugih spletnih straneh in/ali tiskanih medijih;
 • prizadevanje spraviti naročitelja v stik s tretjo osebo, ki se bo z njem pogajala o sklenitvi pravnega posla ter iskanje priložnosti za sklenitev nameravanega posla z nepremičnino;
 • organizacija in vodenje ogledov v prisotnosti naročitelja (ali brez njegove prisotnosti, če je izrecno tako dogovorjeno);
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe o nepremičnini, ki je predmet posredovanja;
 • sestava tipizirane (standardne) pogodbe za prodajo ali oddajo nepremičnine;
 • komunikacija z naročiteljem.

2.3. S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz točke 2.2, razen strošek sestave tipizirane pogodbe za prodajo ali oddajo nepremičnine, za kar se plača dodaten znesek v skladu s priloženim cenikom, ki pa se všteje v posredniško provizijo, če je posel sklenjen.

 

3. Dodatne storitve

3.1. Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju oz. aneksu, ali na podlagi naročiteljevega pisnega naročila in pisne potrditve s strani nepremičninske družbe.

3.2. Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:

 • priprava pogodbe, ki ne ureja osnovnega pravnega posla, ki je predmet posredovanja (npr. priprava pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, pogodba o ustanovitvi ali prenehanju stvarne pravice, menjalna pogodba);
 • priprava zemljiškoknjižnih vknjižbenih ali izbrisnih predlogov in zemljiškoknjižna realizacija posla;
 • pridobivanje soglasij, dovoljenj ali drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • pridobitev izvedeniškega mnenja ali organizacija cenitve nepremičnine;
 • zastopanje v davčnem postopku;
 • vsakršno urejanje pravnega stanja nepremičnine;

3.3. Dodatne storitve se obračunajo v skladu z vsakokratnim cenikom nepremičninske družbe, dostopnem na spletni strani central.si in v poslovnih prostorih družbe, pri čemer je naročitelj zavezan za plačilo teh storitev, tudi, če pogodba za nepremičnino, za katero je posredovala ni realizirala, t.j. prodajna ali najemna pogodba ni bila sklenjena.

 

4. Plačilo

4.1. Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, na dan, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

4.2. Plačilo za posredovanje v primeru prodaje ali nakupa nepremičnine znaša 4% od pogodbene cene + 22% DDV. Če pa je vrednost nepremičnine za katero je nepremičninska družba posredovala manjša od 10.000 EUR, je provizija lahko višja. Plačilo za posredovanje pri najemu znaša skladen z dogovorom v POP.

4.3. Kadar nepremičninska družba posreduje za obe stranki (prodajalca in kupca ali najemodajalca in najemnika), ima od vsake stranke pravico zahtevati plačilo polovice provizije, t.j. 2% od pogodbene cene + 22% DDV (oz. ustrezen znesek pri posredovanju za nepremičnino, katere vrednost je manjša od 10.000 EUR). V primeru posredovanja pri najemu je upravičena zahtevati znesek skladen s POP.

4.4. Če nepremičninska družba katerega posla iz točke 3 SPP ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera, ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

4.5. Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba od že sklenjene Pogodbe, katere predmet je nepremičnina odstopita ali je pogodba razvezana.

4.6. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v dveh letih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

4.7. V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, javne dajatve in takse ter stroški dodatnih storitev iz točke 3.2. SPP.

 

5. Domneva stika

5.1. Naročitelj mora v treh dneh po prejemu obvestila nepremičninske družbe o opravljenem stiku s tretjo osebo, nepremičninsko družbo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo osebo spravila že druga nepremičninska družba, ali da je isto tretjo osebo že našel sam. V kolikor naročitelj tega ne stori, šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila nepremičninska družba.

 

6. Povrnitev izdatkov

6.1. Če se stranki s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorita, ima nepremičninska družba pravico do povračila izdatkov, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz točke 3. SPP tudi če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

6.2. Izdatki so potni stroški, izguba časa (kot opredeljeno v ceniku) ter odvetniški strošek sestave pogodbe, če je naročnik podpis pogodbe brez upravičenega razloga odklonil po tem, ko je že naročil izdelavo pogodbe.

 

7. Zavarovanje odgovornosti

7.1. Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo v skladu z določili ZNPosr. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo POP. Številka zavarovalne police,zavarovalna vsota in firma zavarovalnice so navedeni v POP.

 

8. Ekskluzivna pogodba o posredovanju

8.1. Če nepremičninska družba in naročitelj skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju z nobeno drugo nepremičninsko družbo in ne sme sam ali prek tretje osebe oglaševati, prodajati ali oddajati te nepremičnine.

9. Druge obveznosti naročitelja

9.1. Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (npr. gradbeno in uporabno dovoljenje, energetsko izkaznico, dokazilo o lastništvu, če lastništvo ni vknjiženo v zemljiški knjigi, itd.).

9.2. Naročitelj jamči, da so vsi podatki, ki jih posreduje nepremičninski družbi točni, resnični in celoviti.

9.3. Naročitelj mora najkasneje v petih delovnih dneh od spremembe, pisno obvestiti nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (npr. prodajna cena ali cena za oddajo, želeni datum primopredaje nepremičnine, itd.).

 

10. Anonimnost naročitelja

10.1. Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pravnega posla.

11. Pravica do pridobitve podatkov

11.1. V kolikor naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju in/ali ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko nepremičninska družba v treh letih po navedenem dejstvu, opravi poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina, zlasti, vendar ne izključno, zahteva podatke od zemljiške knjige in Geodetske uprave RS.

11.2. Na podlagi 17. čl. ZNPosr ima nepremičninska družba z namenom zaščite interesov naročitelja, pravico v skladu z Zakonom o plačilnem prometu, da od Banke Slovenije pridobi podatke o blokiranih transakcijskih računih fizičnih oseb, ki nastopajo kot naročitelji ali kot tretje osebe v prometu z nepremičninami.

 

12. Obveznosti po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

12.1. V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju »ZPPDFT«) mora nepremičninska družba pri sklepanju določenih pravnih poslov opraviti pregled stranke, ki zajema i) ugotavljanje identitete stranke, ii) ugotavljanje dejanskega lastnika stranke – pravne osebe, iii) pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov v skladu z določili ZPPDFT in iv) redno spremljanje poslovnih dejavnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi.

12.2. Z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki, ki jih nalaga ZPPDFT ima nepremičninska družba pravico pridobiti in preveriti naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke: i) osebno ime, ii) naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, iii) datum in kraj rojstva, iv) davčno številko ter v) številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

 

13. Varstvo, obdelava in uporaba osebnih in zaupnih podatkov

13.1. Zaradi izpolnjevanja obveznosti po POP ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga ZPPDFT, lahko nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebne dokumente vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta)

13.2. Nepremičninska družba sme na podlagi predhodne pisne privolitve imetnika, fotokopirati imetnikov osebni dokument, če je to potrebno za posamezen posel.

13.3. Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi: i) da gre za fotokopijo, ii) svoj naziv, iii) namen fotokopiranja in iv) da je kopija narejena na podlagi privolitve naročitelja.

13.4. Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja, niti kopije hranila v elektronski obliki.

13.5. Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve POP in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

 

14. Odškodninska odgovornost

14.1. Nepremičninska družba je upravičena od naročitelja zahtevati povrnitev vse škode, ki bi ji nastala zaradi kršiteljevih pogodbenih obveznosti. Takšne kršitve so zlasti, če:

 • naročitelj nepremičninski družbi ob sklenitvi POP ne dostavi vseh relevantnih dokumentov, ki se nanašajo na nepremičnino in so mu na voljo;
 • naročitelj onemogoča oglede;
 • naročitelj prek drugega nepremičninskega posrednika nepremičnino trži ceneje ali pod drugačnimi ugodnejšimi pogoji, kot so bili dogovorjeni z nepremičninsko družbo;
 • naročitelj brez utemeljenega razloga ali v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe o nepremičnini ali noče skleniti takšne pogodbe, s tretjo osebo, v stik s katero ga je spravila nepremičninska družba;
 • če naročitelj po sklenitvi posla, pri katerem je posredovala nepremičninska družba, nepremičninski družbi na njeno zahtevo, v 3 (treh) dneh ne dostavi kopije sklenjene pogodbe za posel, pri katerem je posredovala družba;
 • naročitelj huje krši druga določila SPP ali POP.

 

14.2. Če naročitelj sam, ali njegovi ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba, kot določena v Zakonu o dohodnini ali Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb sklenejo prodajno oziroma najemno pogodbo s tretjo osebo, s katero ga je spravila v stik nepremičninska družba, ali če prodajno oz. najemno pogodbo sklenejo najkasneje v roku dveh let po prenehanju POP, je naročitelj dolžan nepremičninski družbi plačati pogodbeno kazen v znesku dvakratnika provizije določene s POP. To določilo ne izključuje določila točke 4.6.

14.3. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja – plačilo mora temeljiti na že opravljenih poslih in znaša eno četrtino s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. Če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

 

15. Energetska izkaznica

15.1. Naročitelj je izrecno opozorjen, da mora v primeru, ko oddaja nepremičnino za obdobje, ki je enako enemu letu ali daljše, ter v primerih prodaje nepremičnine, že pred oglaševanjem nepremičnine, nepremičninski družbi predložiti izkaz o energijskih lastnostih stavbe ali energetsko izkaznico, v skladu z določili 334. člena Energetskega zakona (»EZ-1«). V kolikor gre za izjemo, torej za nepremičnino, glede katere ni potrebna energetska izkaznica, bo to nepremičninska družba pisno sporočila naročitelju. V kolikor želi naročitelj oddajati ali prodajati nepremičnino brez izkaza o energijskih lastnostih stavbe ali energetske izkaznice, nepremičninska družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za plačilo morebitne globe zaradi oglaševanja brez energetske izkaznice, ki znaša 300 EUR, niti za plačilo globe zaradi nepredložitve izkaza o energijskih lastnostih stavbe ali energetske izkaznice, ki znaša 250 EUR.

 

16. Prenos

16.1. Nepremičninska družba lahko storitve posredovanja delno ali v celoti prenese na druge nepremičninske družbe, s katerimi ima sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju, če ni s POP to izrecno izključeno. V takšnem primeru prenosa ostane naročnik v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, ta pa mu mora izročiti seznam nepremičninskih družb na katere prenaša naročilo.

 

17. Trajanje POP

17.1. POP je sklenjena za določen čas devetih mesecev. Nepremičninska družba in stranka se lahko dogovorita za krajše trajanje POP.

17.2. Morebitne spore bosta nepremičninska družba in stranka reševali sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

17.3. Uporablja se izključno slovensko pravo.

 

Splošni pogoji veljajo od 10.08.2019